• හිස-බැනරය

ෆයිබර්ග්ලාස් සහ ප්ලාස්ටික් කවුළු තිරය